Th 7, 16 thg 5 | H123 English Afterschool Center

THI THỬ ĐIỂM THẬT KHỐI 5

Chương trình “Thi thử điểm thật” là chương trình tổ chức vào cuối mỗi tuần, tạo điều kiện cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 thi thử, chuẩn bị cho kỳ thi Học kì II
ĐĂNG KÝ

CN, 17 thg 5 | H123 English Afterschool Center

THI THỬ ĐIỂM THẬT KHỐI 9

Chương trình “Thi thử điểm thật” là chương trình tổ chức vào cuối mỗi tuần, tạo điều kiện cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 thi thử, chuẩn bị cho kỳ thi Học kì II
ĐĂNG KÝ

CN, 17 thg 5 | H123 English Afterschool Center

THI THỬ ĐIỂM THẬT KHỐI 6, 7, 8

Chương trình “Thi thử điểm thật” là chương trình tổ chức vào cuối mỗi tuần, tạo điều kiện cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 thi thử, chuẩn bị cho kỳ thi Học kì II
ĐĂNG KÝ

T7, 30 thg 5 | H123 English Afterschool Center

THI THỬ ĐIỂM THẬT KHỐI 1, 2, 3, 4

Chương trình “Thi thử điểm thật” là chương trình tổ chức vào cuối mỗi tuần, tạo điều kiện cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 thi thử, chuẩn bị cho kỳ thi Học kì II
ĐĂNG KÝ

tin tức